Wybierz oddział

Przedszkole Samorządowe w Czempiniu Oddział
Stary Gołębin

Projekt "Przedszkolak w świecie zasad savoir-vivre"

„Uprzejmość – trudna to sztuka, lecz czasu na nią nie szkoda.

Za nią cię spotka nagroda, choćbyś jej nawet nie szukał.”

Ch. Perrault

 

Świat, w którym żyjemy pełen jest różnych zasad i reguł, które dziecko, a później dorosły człowiek, będzie musiał przestrzegać. Dlatego właśnie dziecko już w wieku przedszkolnym musi poznać normy i zasady zachowania, które obowiązują w danej grupie i społeczności. Zasady muszą być jasne, zrozumiałe i konsekwentnie wprowadzane w życie. Tylko wtedy świat dziecka będzie uporządkowany i przewidywalny.

Savoir-vivre, czyli ogłada, dobre maniery, dobre obyczaje, etykieta, bon ton, konwenans towarzyski, kindersztuba to znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w danej grupie. Savoir znaczy wiedzieć, za to vivre znaczy po prostu żyć. Stąd savoir-vivre przetłumaczyć można, jako sztuka życia.

Nawyki stylu bycia kształtują się od najmłodszych lat, zatem postawy nabyte w tym czasie pozostaną na dalsze lata życia młodego człowieka. Mamy nadzieję, że dzięki zaproponowanym zajęciom dzieci nauczą się kulturalnie obcować z ludźmi, a w przyszłości nie będą miały powodów do wstydu za własne zachowanie oraz będą wzorem do naśladowania. Wiedza, którą zdobędą, pozwoli przedszkolakom i uczniom z większym szacunkiem traktować siebie i innych, umożliwiając budowanie właściwych relacji między ludźmi.

 

Najogólniej zasady savoir-vivre'u to: uśmiech, uprzejmość, życzliwość, punktualność, dyskrecja, lojalność, grzeczność.

Zasady savoir-vivre'u dotyczą przede wszystkim kilku głównych dziedzin życia:

– nakrywania, podawania do stołu i jedzenia

– wyglądu, prezencji (np. postawy, higieny) i właściwego ubioru

– form towarzyskich (np. w miejscu pracy, w rodzinie, na przyjęciach)

– komunikacji (także telefonicznej i internetowej)

– zachowania się w szczególnych sytuacjach.

Bez względu na to, w jakich czasach żyjemy, ludzie pragną oprzeć wzajemne stosunki na poszanowaniu godności człowieka z racji jego osobistych cech, tolerancji, uprzejmości i życzliwości. Wynika to z zasady, że powinniśmy postępować tak, jak chcielibyśmy, aby inni zachowywali się w stosunku do nas. Zbiór tych reguł – savoir-vivre – wyraża szacunek, troskę i życzliwość niezależnie od wykształcenia, wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji.

      I.                 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

„ Przedszkolak w świecie zasad savoir vivre” to projekt edukacyjny z zakresu edukacji kulturalno-społecznej, poświęcony zasadom savoir vivre w różnych sytuacjach. Nawyki stylu bycia kształtują się już od najmłodszych lat. Pewne postawy nabyte w dzieciństwie pozostaną na dalsze lata życia, dlatego każdy człowiek powinien wiedzieć jak się zachować w różnych sytuacjach: w kinie, w teatrze, na przyjęciu itp. Zasady dobrego wychowania obowiązują zawsze i wszędzie i po prostu trzeba je znać.
Głównym celem projektu będzie kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Ponadto kształtowanie u dzieci uwrażliwienia na takie wartości jak: dobro, prawda, uczciwość, życzliwość, wyrozumiałość; umiejętność dostrzegania i rozumienia potrzeb innych; kulturalnego zwracanie się do innych, używania zwrotów grzecznościowych; kształtowano wzrost poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności; rozwijano umiejętność wyrażania swoich uczuć i potrzeb, a także dostrzeganie ich u innych, rozwijano umiejętność prawidłowego i kulturalnego zachowywania się przy stole i w miejscach publicznych.

     II.               CELE PROJEKTU

Cel główny:

Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach oraz ukierunkowanie i wspomaganie w zakresie poznawania, doskonalenia i stosowania przyjętych zasad savoir-vivre’u.

 

          Cele szczegółowe:

  • Wyposażenie dzieci w wiedzę na temat savoir-vivre’u
  • Kształtowanie umiejętności kulturalnego współżycia z innymi ludźmi, wyrobienie przekonania, że kultura dnia codziennego ułatwia nawiązywanie kontaktów, jest wyrazem szacunku dla drugiego człowieka, a uprzejmość i ogłada towarzyska ułatwiają stosunki międzyludzkie,
  • Wspieranie i motywowanie ucznia w poznawaniu i doskonaleniu poprawnych form zachowania się i umiejętność stosowania ich w określonych sytuacjach,
  • Wyrabianie nawyku stosowania form grzecznościowych, uświadomienie, że ich stosowanie daje dobre świadectwo o człowieku,
  • Doskonalenie umiejętności właściwego zachowania się przy stole, w miejscach publicznych, w środkach komunikacji itp.
  • Wdrażanie do dbania o własny wygląd i odpowiedniego dobierania stroju do okoliczności,
  • Wdrażanie do kulturalnego spędzania wolnego czasu np. zwiedzania muzeów, chodzenia do teatru, uprawiania sportu,
  •  Zaznajomienie ze źródłami informacji w zakresie savoir-vivre’u,
  •  Uwrażliwienie na przejawy niekulturalnego zachowania się innych,
  •  Podejmowanie działań przyczyniających się do podniesienia kultury w najbliższym środowisku.

      III.              TREŚCI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Zadania do realizacji w projekcie edukacyjnym zostały dobrane tak, aby odpowiadały one sytuacjom, w jakich najczęściej znajdują się dzieci.  Niektóre zagadnienia będą realizowane przez wszystkie grupy wiekowe, a niektóry tylko w starszych grupach, jako element naturalnego wchodzenia dzieci w coraz trudniejsze role.

 

Lp.

Treści

Zadania

Sposoby realizacji

Termin realizacji

Według potrzeb

Kategoria wiekowa- 

Według potrzeb

 

1.

 

Dobre maniery w przedszkolu.

 

 

– wyjaśnienie pojęć savoir-vivre, bon ton, kultura

– opracowanie zasad savoir-vivre’u  przestrzeganych w grupie

– integracja dzieci w grupie przedszkolnej

– umiejętność słuchania i nie przerywania innym

- odpowiednie zachowanie podczas uroczystości przedszkolnych

– pogadanka nt. „Przestrzegania zasad i umów regulujących współżycie w grupie”

– opracowanie i wprowadzenie w grupach „Kodeksu Dobrego Zachowania”,

- składanie życzeń solenizantom oraz wręczanie upominków solenizantom; śpiewanie tradycyjnego „Sto lat”,

– wyrabianie nawyków prawidłowego zachowania się poprzez gry, zabawy, przyjęcie ustalonych norm w grupie

– słuchanie wierszy, np. J. Brzechwa „Kwoka”, opowiadań G. Kasdepke „Bon czy ton”

– Bajki, które leczą –rozwiązywanie problemów emocjonalnych dzieci, wzory postaw moralnych, zachowań, postępowań poprzez kontakt z utworami o charakterze terapeutycznym,

– Zorganizowanie prelekcji dla rodziców nt. "ABC dobrego wychowania" – na zebraniach grupowych

 

 

 

2

Kultura języka.

 

– zorganizowanie przeglądu wierszy, rozwijanie zdolności dzieci

- Przedszkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem: „Dobre maniery na wesoło”,

 

 

 

3.

 

Czarodziejskie słowa – słowa klucze

– wdrażanie do świadomego stosowania form grzecznościowych, na co dzień

– „Ja to wiem, ja to czuję..” – Stosowanie form grzecznościowych w czasie wspólnych zabaw, wyjść, spotkań, podczas kontaktów z innymi pracownikami przedszkola, rodzicami

– słuchanie opowiadań G. Kasdepke „Bon czy ton”

– Pedagogizacja rodziców na temat "Dziecięcego savoir-vivre’u"

 

 

 

4.

 

„Stoliczku nakryj się” – umiejętnie jeść to sztuka”

– nabywanie umiejętności poprawnego posługiwania się sztućcami oraz nakrywania do stołu

– wykorzystywanie w praktyce poznanych zasad oraz umiejętne wykorzystywanie ich przy stole

 

 

- kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci,

- rozwijanie pomysłowości i kreatywności,

- przyjmowanie prawidłowej postawy przy stole, używanie zwrotu „smacznego”, „dziękuję”, 

- spożywanie posiłków w ciszy i bez pośpiechu,

– nauka prawidłowego nakrycia stołu,

- mowa sztućców – znaczenie ułożenia ich na talerzu,

– praca plastyczna np. ozdobna serwetka

– film edukacyjny: „Z kulturą przy stole’,

- piosenka:, „Co lubi stół?” - ABC dobrego wychowania z rodziną Treflików,

- poznanie zawodu kelnera,

– wycieczka do restauracji w ramach Dnia Dziecka

- Przedszkolny Konkurs Plastyczny: „Nakrywamy do stołu”.

 

 

 

5.

 

Prowadzimy zdrowy styl życia

– uświadomienie dzieciom, jakie znaczenie dla każdego człowieka ma zdrowie

– wyjaśnienie, jak należy postępować, by być zdrowym

– przestrzeganie zasad higieny

– wdrażanie do dbania o własny wygląd

 

– pogadanka

– literatura dziecięca

(wiersze, rymowanki, piosenki)

– filmy edukacyjne, profilaktyczne

- spotkanie z trenerem personalnym,

– spotkania z lekarzem

– kontrola czystości, mycie rąk przed i po posiłku, po wyjściu z toalety, korzystanie z chusteczek higienicznych,

– przygotowanie sałatki warzywnej, owocowej, koktajli

– kolorowy dzień warzyw i owoców

- zorganizowanie p] zdrowego poczęstunku przez starszaków dla młodszych kolegów itp.

- „Zdrowy przepis”- konkurs dla dzieci i rodziców

 

 

 

6.

 

„Koleżanko i kolego bądź życzliwy dla każdego” – 22 listopada „Przedszkolny Dzień Życzliwości”

– uczenie i egzekwowanie znajomości zasad kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli, pracowników przedszkola, szkoły, kolegów i koleżanek, znajomych, sąsiadów

 

– rozmowa na temat życzliwości

– zabawy z kolorem żółtym – symbol życzliwości.

– stworzenie „Drzewka życzliwości”,

– przygotowanie „Życzliwych życzeń i pozdrowień” przez każdą grupę,

– „Uśmiechnięte buźki” – rozdawanie na spacerze przygotowanych w domu z rodzicami symboli życzliwości mieszkańcom miasta.

 

 

 

7.

 

Dobre maniery na przyjęciu

– nabycie umiejętności organizacji przyjęcia oraz zaproszenia na nie gości, nakrycia do stołu oraz przygotowania poczęstunku

 

– przygotowanie zaproszeń na przedszkolną uroczystość,

- wspólne przygotowywanie dekoracji stołu na przedszkolną uroczystość,

- zorganizowanie przyjęcia dla rodziców, dziadków z okazji świąt,

– zabawy tematyczne np. „Przyjęcie dla naszych pluszaków”, „Imieniny mojej mamy”,

- zajęcia z młodzieżą z Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie o kierunki technik hotelarstwa – prawidłowe nakrycie stołu

 

 

 

8.

 Mój ubiór-, czyli ubieram się odpowiednio do sytuacji.

 

– nabycie umiejętności nazywania części garderoby i doboru odpowiedniego stroju stosownie do okoliczności,

– kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się i rozbierania

 

– zachęcanie do samodzielnego ubierania się i rozbierania w szatni

– przynoszenie odpowiedniego stroju na gimnastykę, wycieczki przedszkolne, spacery,

- odświętny strój na uroczystości przedszkolne,

– zorganizowanie Przedszkolnego Pokazu Mody na różne okazje

 

 

 

8.

 

Idziemy z wizytą do koleżanki, rodziny.

- kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w towarzystwie,

– estetyczne pakowanie prezentów

 - nauka składania życzeń,

- wykonywanie laurek, niespodzianek, podziękowań,

– własnoręcznie wykonane torebki na prezent,

- pakowanie prezentów.

 

 

 

9.

 

Rozmawiamy przez telefon

– kształtowanie umiejętności kulturalnej rozmowy telefonicznej

– umiejętne wykorzystywanie numerów alarmowych w sytuacjach zagrażającym naszemu życiu i zdrowiu

– rozmowy

– oglądanie audycji „Jedynkowe przedszkole” pt. „Telefon”; utrwalenie zwrotów grzecznościowych,

– spotkanie z policjantem, strażakiem, ratownikiem medycznym

 

 

 

10.

Grzeczność, na co dzień, czyli o zachowaniu się w miejscach publicznych.

 

– ustalenie zasad kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej

– pogadanki,

- filmy edukacyjne,

– wycieczki do miejsc użyteczności publicznej,

– udział w uroczystościach, przedstawieniach i konkursach.

– udział w teatrzykach wewnątrz przedszkolnych

- wyjazdy do teatru

 

 

11.

Zasady fair play w życiu i w sporcie!

 

poznanie i stosowanie w

praktyce zasad „fair play”

 

- zabawy i konkurencje sportowe.

– zorganizowanie Dnia Sportu

 

 

 

12.

Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych

– wdrażanie do taktownego zachowania się w stosunku do osób niepełnosprawnych

– akcje charytatywne i społecznościowe np. ”Dzień Kolorowej Skarpetki”, „ Dzień Autyzmu”,

 

 

 

13.

Mistrz Dobrych Manier

DOBRE MANIERY NA CODZIEŃ

– sprawdzenie  umiejętności zastosowania poznanych zasad savoir-vivre’u w praktyce.

- Quiz z wiedzy o dobrym zachowaniu – prezentacja multimedialna przeprowadzona w grupach.

 

Ewaluacja projektu.

 

 Maj/

Czerwiec

Grupy dzieci 5 i 6 - letnich

14.

Konkurs Co lubi stół?

- sprawdzenie umiejętności prawidłowego ułożenia sztućców na stole

- praca plastyczna wykonana techniką dowolną z wykorzystaniem farb, kredek, plasteliny itp.

                                                          

 

Grupy dzieci 5 i 6 - letnich

                                              IV.             ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Realizacja  projektu edukacyjnego pod hasłem: „Przedszkolak w  świecie zasad savoir vivre”  odbywać się będzie podczas całodziennego pobytu dzieci w przedszkolu,  w ramach zajęć dydaktycznych oraz innych sytuacji wychowawczych, np. spacery, wycieczki, uroczystości, konkursy, pokazy, spotkania z zaproszonymi gośćmi, wizyty w instytucjach lokalnych.

          Proponowana tematyka jest przeznaczona zarówno dla młodszych przedszkolaków, którzy w zakresie podstawowym będą kształtować nawyki savoir vivre i podstawową w tym zakresie wiedzę oraz dla dzieci starszych, u których ma utrwalać wcześniej zdobyte umiejętności i nawyki, pogłębiać je i uczyć stosowania ich w nowych sytuacjach.

Podczas nauki oraz zabawy, dziecko pozna właściwe oraz niewłaściwe zachowania w różnych sytuacjach. Będzie potrafiło je oceniać. Chcemy, aby dzieci po zrealizowaniu dzieci prezentowały wysoką kulturę osobistą w przedszkolu oraz w życiu codziennym.

Za realizację projektu odpowiedzialni są nauczyciele, pracownicy przedszkola oraz rodzice.

                    V.               METODY I FORMY PRACY

W realizacji projektu wykorzystane zostaną przede wszystkim metody aktywizujące dostosowane do możliwości jego uczestników.

 Będą to głównie:

- zabawy, pogadanki, pokazy, prezentacje, „burza mózgów”, drama, gry dydaktyczne, quizy,

-metody podające: opowiadania i wiersze, filmy edukacyjne,

- działania praktyczne dzieci.

Podczas realizacji projektu wykorzystane będą różnorodne formy pracy, dostosowane do wieku, zainteresowań i możliwości dzieci, takie jak:

- konkursy, pokazy, prezentacje, wystawy,

- wycieczki, akcje charytatywne i społecznościowe, 

- pedagogizacja rodziców.